Aktuality

Galerie

Obsah modulů

Výuka modulů bude probíhat formou projektového vyučování – 1 hodina týdně, dělená na skupiny po 15 lidech (3 třídy, 6 skupin), využití počítačů, multimédií a práce na internetu, stěžejní činností bude tvorba prezentací na počítači ve skupinkách 3-4 studentů a jejich následné představení před třídou s komentářem.


1. ročník - Podnikatel je především člověk mezi lidmi (v rámci výuky CJL)

Cílem tohoto modulu je, aby se žáci dokázali kultivovaně vyjadřovat, prezentovat sami sebe na veřejnosti i mimo ni, aby ovládali zásady slušného chování, sebeovládání, aby měli vypěstovanou úctu k lidem, ale také aby dovedli prezentovat svou firmu, nebo firmu zaměstnavatele jak na webu, tak v jiných médiích. Tedy aby se stali posílením informační a komunikační technologie konkurenceschopnými občany uplatnitelnými na trhu práce. Výuka bude také doplněna exkurzí v Moravské zemské knihovně v Brně a místní knihovně. a Dvě odborné přednášky s následnými besedami zaštítí pracovníci PPP Hodonín. Modul je také doplněn soutěží s názvem Ve společnosti nejsem slon, která ověří znalosti společenského chování žáků, a projektu Moje firma, ve které žáci předvedou vlastní prezentace fiktivních firem. Vítězové pak budou odměněni věcnou cenou.

Prvni_rocnik.doc (.doc, 959.00 KB)

 


2. ročník - Podnikatel a jeho region (v rámci výuky EKO)

V rámci výuky tohoto projektového vyučování se podrobně studenti seznámení s regionem, ve kterém žijí a studují, samostatně budou vyhledávat informace o těchto mikroregionech: Ostrožsko, Horňácko a Strážnicko. Důraz bude kladen především na zajímavosti z oblasti zeměpisné, historické a přírodopisné. Součástí výuky bude též životní prostředí regionu a ekonomická situace regionu. Výuka bude zpestřena besedami a exkurzemi. Součástí bude též vlastní prezentace žáků z jednotlivých mikroregionů

Druhy_rocnik.doc (.doc, 929.00 KB)

 


3. ročník - Podnikatel a spolupráce s úřady (v rámci výuky EKO)

Výuka naváže na znalosti žáků ze druhého ročníku a bude především zaměřena na ekonomické oblasti regionu. Cílem bude seznámit žáky se základními povinnostmi podnikatele při jeho podnikání. Zejména půjde o seznámení s úkoly živnostenského úřadu, úřadu práce, finančního úřadu a povinností podnikatele k České správě sociálního zabezpečení a ke zdravotním pojišťovnám. Studenti budou pracovat především prakticky – zpracují podnikatelský záměr pro náš region, fiktivně podnikatele zaregistrují a budou spolupracovat jako podnikatel s organizacemi, ke kterým má podnikatel povinnosti.

Treti_rocnik.doc (.doc, 926.50 KB)

 


4. ročník – Testování a kariérové rozhodování (v rámci výuky CJL)

Formou připravených testovacích otázek se zaměřením na verbální, numerické, analytické, symbolické a kritické myšlení se budou studenti průběžně připravovat na složení testů obecných studijních předpokladů. Dále budou testovací otázky zaměřeny na oblast prostorové představivosti, na základy vědeckého myšlení a kulturní přehled.

Dále je cílem tohoto vzdělávání poskytnou žákům informace potřebné pro vstup do světa práce. Žáci si musí umět pomocí sebereflexe a sebehodnocení stanovit škálu pracovních pozic, které mají předpoklady vykonávat. Je potřeba vypěstovat u nich schopnost rychle vyhodnotit nabízené situace, aby se dokázali správně rozhodnout. Po absolvování modulu budou připraveni úspěšně zvládnout konkurzní řízení, po stránce odborné budou vybaveni znalostmi z oblasti pracovně právních vztahů, ale také po celou dobu v nich bude upevňována myšlenka neustálé potřeby celoživotního vzdělávání.

Ctvrty_rocnikA.doc (.doc, 932.00 KB)
Ctvrty_rocnikB.doc (.doc, 956.50 KB)
 
© 2007 - Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou • Realizace Dat Internet, a.s.